Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zespół

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kierownik Centrum Badań Holokaustu UJ

Kierownik Centrum Badań Holokaustu UJ

Pełnomocnik Dziekana ds. Centrum Badań Holokaustu UJ, asystent w Centrum Badań Holokaustu UJ, doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Absolwentka studiów doktoranckich w Instytucie Europeistyki UJ oraz studiów magisterskich w Instytucie Judaistyki UJ. W roku akademickim 2012-2013 stypendystka Rządu Izraela na Uniwersytecie w Tel Avivie. Uczestniczyła m.in. w następujących programach: Naomi Prawer Kadar International Yiddish Summer Program, Tel Aviv University (2012), The Summer Institute on Holocaust and Jewish Civilisation Royal Holloway, University of London (2014), The Holocaust in Eastern Europe in the Records of the International Tracing Service Digital Archive, United States Holocaust Memorial Museum and The Wiener Library for the Study of Holocaust & Genocide (2014).

Najważniejsze publikacje: Leadership in the Jewish Councils as a Social Process. The example of Cracow z Andreą Loew, w: “The Holocaust and European Societies: Social Processes and Social Dynamics”, Palgrave Macmillan, 2016, Krakowski Judenrat, w: „Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem”, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2016, Deportacje Żydów z getta krakowskiego do obozów zagłady w Bełżcu i Auschwitz-Birkenau w relacjach ofiar, w: „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi”, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012.

Zainteresowania badawcze: historia holokaustu, historia i kultura Żydów, ideologia i polityka Trzeciej Rzeszy.

Prof. dr hab. Adam Wacław Jelonek

Profesor, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyplomata, socjolog, politolog.

Ukończył V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie (1988). Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1986 działacz podziemnej Federacji Młodzieży Walczącej. Uzyskał doktorat w zakresie nauk humanistycznych w Instytucie Socjologii UW w 1997. Habilitacja na Wydziale Filozofii i Socjologii UW w 2005. Uzyskał tytuł profesora nauk humanistycznych w 2012 roku. Pracownik Instytutu Socjologii UW w latach 1993–2006 i Instytutu Studiów Politycznych PAN w latach 1999–2005. Od chwili jego założenia w 2002 członek zespołu kwartalnika Krytyka Polityczna. Od 2007 kierownik Katedry Bliskiego i Dalekiego Wschodu na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, która za czasów jego kierownictwa została przekształcona w Instytut. W latach 2007–2009 przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Studiów Regionalnych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Członek rady programowej Instytutu Konfucjusza w Krakowie. W latach 2010-2014 Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP w Malezji, Brunei i na Filipinach. Ambasador RP w Kuala Lumpur. Od roku 2016 dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ a od 2017 Pełnomocnik Rektora ds. Międzynarodowych tego Uniwersytetu. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów i książek z zakresu teorii zmiany społecznej oraz problematyki politycznej, społecznej i relacji etnicznych w regionie Azji Południowo-Wschodniej.

Wybrane publikacje

 • Kibuc. Czy kryzys kolektywistycznego socjalizmu?, Warszawa1994
 • Rewolucja Czerwonych Khmerów 1975-1979, Warszawa, 1998
 • Koncepcje rozwoju społecznego (współautor Krzysztof Tyszka), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2001, ss. 204
 • W stronę nieliberalnej demokracji, Warszawa 2002
 • Dylematy konsocjonalizmu. Przypadek Malezji, Warszawa 2004
 • Wietnamczycy-Systemy Wartości-Stereotypy Zachodu (red.), Warszawa 2004
 • Jednostka i społeczeństwo w Azji (red.), Toruń 2007
 • Historia Kambodży, Warszawa 2008
 • Confucianism. China Towards the New Century (współredaktor B. Zemanek), Kraków 2008
 • Historia Malezji (współautor E. Trojnar), Warszawa 2009
 • Zarządzanie międzykulturowe, (współredaktor B. Glinka), Kraków 2010
 • Nacjonalizm, etniczność i wielokulturowość na Bliskim i Dalekim Wschodzie, (red.), Kraków 2010
 • Separatyzm, wielokulturowość i budowa państwa narodowego w Tajlandii, Kraków 2011

Prof. dr hab. Andrzej Żbikowski

Historyk, pracownik naukowy Żydowskiego Instytutu Historycznego, profesor w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, współzałożyciel Centrum Badań nad Zagładą Żydów. Profesor w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, w Żydowskim Instytucie Historycznym kieruje badaniami nad najnowszymi dziejami polskich Żydów. W 1993 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii za rozprawę Żydzi krakowscy i ich gmina 1869-1919 na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego W 2006 roku obronił kolokwium habilitacyjne na Wydziale Historycznym UW na podstawie książki U genezy Jedwabnego. Żydzi na Kresach Północno-Wschodnich II Rzeczypospolitej, wrzesień 1939 - lipiec 1941. W 2014 r. mianowany przez prezydenta na stopień profesora historii. Odbył staże naukowe w Institut Wissenschaften der Menschen w Wiedniu, Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie, United States Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie, Instytucie im. Szymona Dubnowa w Lipski i Fundacji Pamięci Szoa w Paryżu.

Od 1985 roku jest pracownikiem naukowym Żydowskiego Instytutu Historycznego, gdzie w latach 2007-2008 pełnił funkcję wicedyrektora ds. nauki, edukacji i publikacji. Był profesorem Akademii Humanistycznej w Pułtusku oraz głównym specjalistą w Biurze Edukacji Publicznej IPN.

Dr hab. Dariusz Libionka, Prof. IFiS PAN

Dariusz Libionka (1963), historyk, profesor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, kierownik działu naukowego Państwowego Muzeum na Majdanku, redaktor naczelny rocznika „Zagłada Żydów. Studia i Materiały”. Opublikował m.in.: Bohaterowie, hochsztaplerzy, opisywacze. Wokół Żydowskiego Związku Wojskowego (2011, współautor z L. Weinbaumem); Obóz zagłady w Bełżcu w relacjach ocalonych i zeznaniach polskich świadków (2013, redaktor); Klucze i kasa. O mieniu żydowskim w Polsce pod okupacją niemiecką i we wczesnych latach powojennych (2014, współredaktor z J. Grabowskim); Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie. Zarys problematyki (2017).

Dr hab. Joanna Sondel-Cedarmas

Doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, kierownik Zakładu Polityki i Kultury Krajów Śródziemnomorskich w Instytucie Europeistyki UJ. Specjalizuje się w problematyce systemów i doktryn antydemokratycznych XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem ideologii oraz systemu prawno-politycznego włoskiego faszyzmu. Tym tematom poświęciła dwie monografie (Gabriele D`Annunzio u źródeł ideologicznych włoskiego faszyzmu, Universitas, Kraków 2008 oraz Nacjonalizm włoski. Geneza i ewolucja doktryny politycznej (1896-1923), Księgarnia Akademicka, Kraków 2013) oraz szereg artykułów opublikowanych w języku polskim, włoskim i angielskim, m.in. w „Studiach nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi” , „Studiach nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem”, a także w pracach zbiorowych w Polsce i za granicą. Jako Visiting Profesor na Uniwersytecie w Padwie, aktualnie realizuje projekt badawczy poświęcony pamięci totalitaryzmów w Polsce i we Włoszech na tle polityki pamięci UE.

Dr Wojciech Burek

Dr Wojciech Burek – adiunkt w Instytucie Europeistyki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji (WPiA) UJ (2004); studiował również w Instytucie Socjologii UJ (2000-2005). Doktor nauk prawnych (WPiA UJ, 2008). Laureat Nagrody im. Stanisława Kutrzeby w zakresie ochrony praw człowieka w Europie – roczny pobyt badawczy w Max-Planck Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht w Heidelbergu, Niemcy (2007-2008). Otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców (2014-2017). Redaktor naczelny czasopisma prawniczego “Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego”.

Główne obszary zainteresowania oraz badawcze: prawo praw człowieka, prawo antydyskryminacyjne, prawo traktatów, prawo dyplomatyczne i konsularne.

Więcej informacji oraz lista publikacji: http://www.europeistyka.uj.edu.pl/instytut/pracownicy/burek

Dr Bartosz Kwieciński

Adiunkt w Centrum Badań Holokaustu UJ. Historyk filmu, medioznawca, badacz propagandy antysemickiej. Autor monografii Obrazy i klisze. Między biegunami wizualnej pamięci Zagłady (rekomendacja FIPRESCI w ramach projektu „Best book on film”). Autor artykułów dotyczących kształtowania się pamięci po Zagładzie i jej przekształceniom i dewaluacjom. Uczestnik konferencji krajowych i międzynarodowych poświęconych reprezentacjom Zagłady w kulturze masowej oraz kinu polskiemu. Recenzent „Didaskaliów”; „Przestrzeni Teorii”; konkursu im. Majera Bałabana, organizator autorskich seminariów w Żydowskim Instytucie Historycznym. Wykonawca grantów międzynarodowych i krajowych: „Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku”, „Reprezentacje Zagłady w kulturze polskiej /1939-2015/” (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki). Wieloletni koordynator specjalności: Wiedza o Holokauście i Totalitaryzmach. Nagrodzony nagrodą Rektora UJ za najlepszą dydaktykę. Obecnie pracuje nad monografią poświęconą wizerunkowi ocalonego w kinie polskim. Członek zespołu badań nad Zagładą Żydów ŻIH-u, Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny. W Centrum Badań Holokaustu prowadzi kursy dotyczące zagadnień reprezentacji Zagłady oraz historii ludobójstw.

Dr hab. Piotr Weiser

Historyk kultury. Wieloletni pracownik Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego; były sekretarz naukowy Żydowskiego Instytutu Historycznego imienia Emanuela Ringelbluma, Zakładu Badań Literatury Zagłady ŻIH oraz Konkursu Majera Bałabana na Najlepsze Prace Magisterskie i Doktorskie o Żydach i Izraelu; członek redakcji Narracji o Zagładzie oraz Centrum Studiów nad Dyskursami Zagłady Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Laureat nagród indywidualnych rektora UJ. Autor między innymi: "To nie ja wymyśliłem ten kraj… Izrael Hłaski (2015); "My, łysiejący już i nie piękni, i nie dwudziestoletni... Hłasko Izraela” (2017) „Auschwitz i Jerozolima. Holokaust według Emila Fackenheima” (2010). Wydał wybór wierszy Stanisława Wygodzkiego Poeci mają straszną pamięć…” (Biblioteka Zapomnianych Poetów pod redakcją Piotra Mitznera, 2016) oraz "Patrzyłam na usta..." Dziennik z getta warszawskiego" (2008). Obecnie pracuje nad książką „Dobrze, nazwijmy to życiem… Ocalenie w literaturze popiołów”

Mgr Katarzyna du Vall

Doktorantka w Instytucie Europeistyki UJ, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz politologii na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

W roku akademickim 2012/13 studentka na University College London School of Slavonic and East European Studies / Department of Hebrew and Jewish Studies.

Od 2015 r. bierze udział w projekcie organizowanym przez European Centre for Democracy Development, mającym na celu monitorowanie poziomu ksenofobii w krajach europejskich. Zainteresowania naukowe: systemy totalitarne, prawne instrumenty zwalczania ideologii totalitarnych, przestępstwa z nienawiści, mowa nienawiści, ksenofobia i rasizm we współczesnym świecie, eugenika nazistowska i polityka kulturalna w Trzeciej Rzeszy (ze szczególnym uwzględnieniem muzyki).